วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ

รายวิชา ประวัติศาสตร์  (ส 22103)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  


นางสาวสมฤดี   กางรัมย์
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา